İlk halka arzlarda satış ve dağıtıma ilişkin yeni düzenleme

İlk halka arzlarda satış ve dağıtıma ilişkin yeni düzenleme

SPK’dan ilk halka arzlarda satış ve dağıtıma ilişkin yeni düzenleme…

SPK, son dönemde payların ilk halk arzında meydana gelen fazla talebin karşılanması noktasında yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması ve yatırımcılar arasında eşit uygulamaların sağlanması amacıyla önemli kararlar aldı. Bunlardan bazıları:

* Halka açık olmayan ortakların paylarının ilk halka arzında “II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Satış Tebliği’nin” ilgili hükümleri yerine yeni bir karar alınıncaya kadar “Payların İlk Halka Arzında Uygulanacak Satış Yöntemleri ve Dağıtım Esaslarına İlişkin Kurul İlke Kararı” uygulanacak.

* Buna göre, halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon TL ve altı olan halka arzlarda “Borsa’da Satış” yönteminin uygulanması zorunlu olacak. (Önceki ilke kararında bu tutar 250 milyon TL düzeyindeydi.)

* Halka arz edilen payların piyasa değeri 750 milyon TL üzeri olan halka arzlarda borsa dışında talep toplama yoluyla satış yönteminin kullanılması durumunda; bireysel yatırımcı grubundaki tüm yatırımcılara eşit dağıtım yapılacak, oransal dağıtım yöntemi uygulanmayacak.

* Yatırımcı bazında talepte bulunabilecek pay tutarı, söz konusu yatırıcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam tutarın dörtte birini geçemeyecek. Yeterli talep olması halinde, yurtiçi kurumsal yatırımcı grubunda her bir yatırımcı bazında dağıtılacak pay tutarı, halka arz edilen payların toplam tutarının yüzde 1’ini aşmayacak şekilde belirlenecek. Bir portföy yönetim şirketinin (PYŞ) kurucusu ve/veya yöneticisi olduğu fonlar açısından söz konusu sınırlama PYŞ bazında ve yüzde 3 olarak uygulanacak.

* Karara göre daha önce kurumsal yatırımcı olarak değerlendirilen bazı kurum ve kuruluşlar bireysel yatırımcı kapsamında alında. PYŞ’ler, aracı kurumlar ve yatırım ve kalkınma bankaları tarafından bireysel portföy yöneticiliği sözleşmesi imzalamış olduğu müşterileri adına iletilen talepler ile gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, unvanında serbest ve/veya özel ibaresi yer alan yatırım fonlarının ilettiği talepler kurumsal yatırımcı grubu kapsamında değerlendirilmeyecek.

Sermaye piyasamızın güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işleyişinin ve gelişmesinin sağlanmasını temin etmek üzere halka arzı takip eden dönem için de bazı esaslar belirlendi:

* Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamayacak veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemeyecek.

* Payların halka arz edilen ortaklığın mevcut ortaklarının sahip oldukları paylar için (varsa halka arz edilen kısım hariç) bu kısıtlama, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca ve borsada satışı da kapsayacak şekilde uygulanacak.

Konuya ilişkin daha önce 2021 yılında ve bu yılın Ocak ayında alınan İlke Kararları yürürlükten kaldırıldı.

spk-sermaye-piyasasi-kurumu